Sign In

Blog

Latest News
CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN XANH VÀ NET ZERO CARBON CỦA HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG TRUNG QUỐC

CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN XANH VÀ NET ZERO CARBON CỦA HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG TRUNG QUỐC

[New Book] CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN XANH VÀ NET ZERO CARBON CỦA HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG TRUNG QUỐC

Vào năm 2021, tổng doanh thu, lưu lượng hành khách và lưu lượng hàng hóa và thư tín của vận tải hàng không dân dụng Trung Quốc sẽ lần lượt đạt 85,67 tỷ tấn km, 440 triệu lượt người và 7,318 triệu tấn; sẽ có 4.054 máy bay vận tải với độ tuổi trung bình trong 8,6 năm; các hãng hàng không Trung Quốc sẽ có 41 chuyến bay theo lịch trình đến 60 thành phố ở 60 quốc gia và khu vực, với 279 tuyến quốc tế. Số lượng sân bay vận tải hàng không dân dụng đạt 248, sản lượng hành khách và hàng hóa thông qua cảng hàng không vận tải hàng năm lần lượt đạt 907 triệu lượt người và 17,828 triệu tấn.

Năm 2019, đội tàu vận tải Trung Quốc tiêu thụ 0,285 kg nhiên liệu trên mỗi tấn/km, mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi hành khách và lượng khí thải CO2 tại sân bay giảm khoảng 15,8% và 43,2% vào năm 2021 so với mức tiêu thụ nhiên liệu hàng không dân dụng của Trung Quốc là 0,309 kg, giảm 400 triệu tấn CO2 so với năm 2000; Mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi hành khách tại sân bay tăng khoảng 2,3% so với mức trung bình của Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (2013-2015) và giảm 22,1% lượng khí thải CO2 trên mỗi hành khách.

Với kết quả đáng khích lệ như vậy cho thấy hướng đi và mô hình TQ đang áp dụng khá hiệu quả.

Chính vì vậy, việc tham khảo mô hình của Trung Quốc là một việc rất quan trọng để học tập và áp dụng cho mô hình của các doanh nghiệp Việt Nam.

ESG Education & Business cùng KEC Vietnam Venture cùng thực hiện ebook này nhằm đem đến góc nhìn rộng hơn cho những doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

————

POLICY AND ACTION PROGRAM FOR #GREEN DEVELOPMENT AND #NETZERO CARBON OF #CHINA CIVIL #AVIATION

By 2021, the total revenue, passenger traffic, and freight and mail traffic of China’s civil air transport will reach 85.67 billion tons of kilometers, 440 million people and 7.318 million tons, respectively; there will be 4,054 transport aircraft with an average age of 8.6 years; Chinese airlines will have 41 scheduled flights to 60 cities in 60 countries and regions, with 279 international routes.

In 2019, the Chinese transport fleet consumed 0.285 kg of fuel per ton/km, #energyconsumption per passenger and CO2 #emissions at the #airport decreased by 15.8% and 43.2% respectively. in 2021 compared to China’s civil aviation fuel consumption of 0.309 kg, a decrease of 400 million tons of CO2 compared to 2000; Energy consumption per passenger at the airport increased by about 2.3% compared to the average of the 12th Five-Year Plan (2013-2015) and reduced CO2 emissions by 22.1% per passenger .

Therefore, it is very important to refer to the Chinese model to learn and apply to the model of Vietnamese aviation enterprises.

ESG Education & Business and KEC Vietnam Venture jointly implemented this ebook to bring a broader perspective to Vietnamese businesses in the near future.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page