Sign In

Blog

Latest News
Công bố triển khai ESG Digital Platform giữa CRIF và ESG Education & Business

Công bố triển khai ESG Digital Platform giữa CRIF và ESG Education & Business

[English below] Vào ngày 28 tháng 3 năm 2024, CRIF & ESG Education & Business, ESG & Sustainability Alliance đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược để thực hiện đánh giá ESG cho các công ty Ngân hàng, Bảo hiểm và Doanh nghiệp nhằm đo lường cam kết của họ đối với chuyển đổi bền vững dựa trên các tiêu chuẩn và khuôn khổ bền vững quốc gia và quốc tế (SDGs, GRI).


Các bên hợp tác cùng nhau cung cấp 1 nền tảng đơn giản , hiệu quả cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp SMEs:

– Tự đánh giá để biết mức độ bền vững của chính mình;
– Điền vào bảng câu hỏi phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế;
– Đạt được điểm hiệu suất ESG được chứng nhận bởi cơ quan xếp hạng CRIF; – Tiếp cận một kế hoạch hành động toàn diện về các lĩnh vực phát triển;
– Phân tích các tiêu chuẩn liên quan đến ngành liên quan;
– Tải xuống chứng nhận ESG

Và đặc biệt, chi phí sẽ THẤP khủng khiếp.

HÃY THỰC HIỆN BÁO CÁO ESG CỦA BẠN NGAY BÂY GIỜ ? ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THỰC HIỆN HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Quét mã hoặc Link : https://service.synesgy.com/vn/register?buyerId=57b371a8-238a-43a6-bfc4-6fe6a3c359e8&action=portfolioAdd&surveyId=Survey1———————
On March 28, 2024, CRIF & ESG Education & Business, ESG & Sustainability Alliance signed a strategic cooperation agreement to perform ESG assessments for Banking, Insurance and Corporate companies to measure commitment towards sustainable transformation based on national and international sustainability standards and frameworks (SDGs, GRI).

The parties cooperate together to provide a simple and effective platform for businesses, especially SMEs:

– Self-assess to know your own level of sustainability;
– Fill in the questionnaire in accordance with international standards;
– Achieve an ESG performance score certified by rating agency CRIF;
– Access to a comprehensive action plan on development areas;
– Analyze relevant industry standards;
– Download the ESG certification

And especially, the cost will be incredibly LOW.

DO YOUR ESG REPORTING NOW? SIGN UP FOR A PERFORMANCE ACCOUNT COMPLETELY FREE

Scan code or Link: https://service.synesgy.com/vn/register?buyerId=57b371a8-238a-43a6-bfc4-6fe6a3c359e8&action=portfolioAdd&surveyId=Survey1

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page