Sign In

Blog

Latest News
ESG Education & Business trình bày tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về gió và hydro xanh ngoài khơi ASEAN 2023 (GOWH ASEAN 2023) tại Thành phố Hồ Chí Minh

ESG Education & Business trình bày tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về gió và hydro xanh ngoài khơi ASEAN 2023 (GOWH ASEAN 2023) tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Vietnamese below)
On December 07, 2023, Mr Alex Nguyen, our CEO, spoke as a presenter at the Global Offshore Wind & Green Hydrogen Summit ASEAN 2023 (GOWH ASEAN 2023) in Ho Chi Minh City.

At the summit, I would like to share insights and perspectives on the  development for the hydrogen project finance under most updated situation. His presentation, titled “DEVELOPING HYDROGEN PROJECT FINANCE – WORLDWIDE EXPERIENCES FOR VIETNAM”.

Green hydrogen is being touted as a solution to help decarbonize industries and support countries as they become energy independent.

However, high production costs and limited infrastructure have been hampering the commercialization of green hydrogen at scale. What supportive policy frameworks and financial innovations are available to help deploy the technology more broadly

———–

Vào ngày 07 tháng 12 năm 2023, ông Alex Nguyễn, Giám đốc điều hành của chúng tôi, đã phát biểu với tư cách là người dẫn chương trình tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về gió và hydro xanh ngoài khơi ASEAN 2023 (GOWH ASEAN 2023) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị thượng đỉnh, ông  đã chia sẻ những hiểu biết và quan điểm về việc phát triển tài chính cho dự án hydro trong tình hình cập nhật nhất. Bài trình bày của ông có tựa đề “PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH DỰ ÁN HYDRO – KINH NGHIỆM TOÀN CẦU CHO VIỆT NAM”.

Hydro xanh đang được quảng cáo là một giải pháp giúp khử cacbon cho các ngành công nghiệp và hỗ trợ các quốc gia khi họ trở nên độc lập về năng lượng.

Tuy nhiên, chi phí sản xuất cao và cơ sở hạ tầng hạn chế đã cản trở việc thương mại hóa hydro xanh ở quy mô lớn. Những khung chính sách hỗ trợ và đổi mới tài chính nào hiện có để giúp triển khai công nghệ rộng rãi hơn

#netzero#decarbonization#hydrogen#finance#greenenergy#esg

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page