Sign In

Blog

Latest News
ESG – Môi trường, Xã Hội Và Quản Trị

ESG – Môi trường, Xã Hội Và Quản Trị

[English below ] ESG là viết tắt của Môi trường, Xã hội và Quản trị, là một khuôn khổ để xác định và đo lường các hoạt động bền vững. ESG tích hợp các khía cạnh truyền thống khác nhau của tính bền vững và hướng sự chú ý đến những vấn đề này để hiểu được tính trọng yếu của các rủi ro phi tài chính.

ESG liên quan đến việc tính đến tác động môi trường trong các hoạt động của công ty, các sáng kiến về trách nhiệm xã hội của công ty (CSR) và các thông lệ quản trị tốt khi đưa ra quyết định. Các yếu tố này dựa trên các yếu tố rộng lớn hơn như các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc. Bằng cách áp dụng cách tiếp cận này trong một tổ chức, nó không chỉ có thể dẫn đến một cách kinh doanh có đạo đức hơn mà còn mang lại lợi ích tài chính hữu hình đóng vai trò là động lực thực sự.

Không giống như báo cáo tài chính doanh nghiệp truyền thống, ESG tập trung vào 3 lĩnh vực cụ thể sau:

1. Môi trường: Điều này tập trung vào cách các hoạt động kinh doanh của công ty tác động đến các hoạt động môi trường bền vững.

2. Xã hội: Điều này tập trung vào cách hoạt động của một công ty và sản phẩm hoặc dịch vụ của họ ảnh hưởng đến xã hội và cụ thể là những người làm việc cho họ và sống gần nơi họ hoạt động.

3. Quản trị: Điều này tập trung nhiều hơn vào các thông lệ nội bộ của công ty như tìm nguồn cung ứng có đạo đức, quan tâm đến nơi làm việc và lợi ích của nhân viên.

ESG Education & Business thực hiện video này để tóm gọn và giải thích 1 cách dễ dàng nhất cho các anh chị hiểu về thuật ngữ này.

———————

ESG stands for Environment, Society and Governance, which is a framework for defining and measuring sustainable practices. ESG integrates different traditional aspects of sustainability and draws attention to these to understand the materiality of non-financial risks.

ESG involves taking into account the environmental impact of corporate activities, corporate social responsibility (CSR) initiatives and good governance practices when making decisions. These are based on broader factors such as the United Nations Sustainable Development Goals. By adopting this approach within an organization, it can not only lead to a more ethical way of doing business, but also yield tangible financial benefits that act as a real motivator.

Unlike traditional corporate financial statements, ESG focuses on three specific areas:

1. Environment: This focuses on how the company’s business practices impact sustainable environmental practices.

2. Social: This focuses on how a company’s operations and their products or services affect society and specifically the people who work for them and live close to where they operate.

3. Governance: This focuses more on internal company practices such as ethical sourcing, concern for the workplace and employee interests.

ESG Education & Business made this video to summarize and explain in the easiest way for you to understand this term.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page