Sign In

Blog

Latest News
Hệ thống quản lý toàn bộ hệ thống năng lượng, phát thải GHG Protocol, quản lý sản xuất, quản lý tối ưu dây chuyền sản xuất

Hệ thống quản lý toàn bộ hệ thống năng lượng, phát thải GHG Protocol, quản lý sản xuất, quản lý tối ưu dây chuyền sản xuất

[English below] Một giải pháp IOT toàn diện về quản trị nhà máy và KCN được phát triển bởi các đối tác cùng nhau thực hiện : ESG Education & Business , ESG & Sustainability Alliance, Saigon Technology Innovation , EIP Vietnam – KCN Sinh Thái Vietnam, CarbonHUB Earth – NetZero Carbon Pathway

Hệ thống quản lý toàn bộ hệ thống năng lượng, phát thải GHG Protocol, quản lý sản xuất, quản lý tối ưu dây chuyền sản xuất….dễ dàng tùy biến, tùy chỉnh, dễ dàng trích xuất dữ liệu…ở mức độ thực thể nhà máy, khu công nghiệp , cụm công nghiệp…– Hệ Thống Quản Lý Năng Lượng
– Hệ Thống Quản Lý Sản Xuất
– Hệ Thống Quản Lý Bảo Trì Bảo Dưỡng
– Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
– Hệ Thống Quản Lý Tháp Làm Lạnh

Chúng tôi cứ bình tĩnh từng bước tiến.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :

Email : inquiry@esg.edu.vn

————A comprehensive solution for factory and industrial park management developed by các partners working together: ESG Education & Business, ESG & Sustainability Alliance, Saigon Technology Innovation, EIP Vietnam – KCN Sinh Thái Vietnam, CarbonHUB Earth – NetZero Carbon Pathway

The system manages the entire energy system, GHG Protocol emissions, production management, optimal management of production lines….easy to customize, track, measure, report, verify, easy to extract data…at the level of factories, industrial parks, industrial clusters…

– Energy Management System
– Production Management System
– Maintenance Management System
– Environmental management system
– Cooling Tower Management System

We keep calm every step forward. Please enjoy.

If you need more info, thanks to contact us at:

Email : inquiry@esg.edu.vn

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page