Sign In

ESG Reporting Service

Các số liệu ESG rất quan trọng để phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về các cơ hội và thách thức trong bối cảnh năng động này và đảm bảo năng lượng đáng tin cậy, giá cả phải chăng và bền vững cho tất cả mọi người. Báo cáo ESG hiệu quả đã nhanh chóng trở thành yếu tố quyết định sở thích của thị trường và xã hội, đồng thời là dấu hiệu nổi bật của vai trò lãnh đạo toàn cầu.

  1. Quản lý môi trường

Ngành trong lịch sử đã bao gồm nhiều khía cạnh về quản lý môi trường và trách nhiệm xã hội như một phần hoạt động của mình. Nhiều yếu tố cần cân nhắc về môi trường, chẳng hạn như các chất gây ô nhiễm theo tiêu chí, được quản lý và việc tuân thủ là bắt buộc để tiếp tục hoạt động.

Trong vài năm qua, mối quan hệ giữa phát thải từ chuỗi giá trị và biến đổi khí hậu do con người gây ra đã được kiểm tra, ghi chép, tranh luận và thống nhất. Mặc dù đã có các giải pháp công nghệ và chính sách để giảm phát thải nhưng việc áp dụng chúng sẽ làm tăng chi phí và/hoặc kéo theo các mô hình kinh doanh khác nhau và các rủi ro liên quan.

Ngoài ra, còn có mối lo ngại toàn cầu về tác động vật lý của biến đổi khí hậu, như lũ lụt ven biển, bão thường xuyên, cháy rừng, v.v., có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh như thế nào. Trong khi các giải pháp giảm thiểu đang được khám phá, sự không chắc chắn liên quan đến tốc độ mở rộng quy mô trên toàn thế giới và liệu đầu tư tài chính, quan hệ đối tác nhiều bên liên quan và hỗ trợ chính sách cần thiết để giảm thiểu ở quy mô có thể được tổ chức thành công hay không đã làm tăng rủi ro cho các tổ chức.

  1. Trách nhiệm xã hội

Hầu hết các công ty quốc tế hàng đầu, đặc biệt là những công ty hoạt động ở các quốc gia giàu tài nguyên đã thực hiện trách nhiệm xã hội của mình theo những cách có thể đo lường được và hiệu quả như một phần trong giấy phép hoạt động của họ. Tuy nhiên, phạm vi nỗ lực và thước đo trách nhiệm xã hội của tổ chức khác nhau tùy theo vị trí và cộng đồng mà họ hoạt động.

Sự tập trung ngày càng tăng vào sự đa dạng, hòa nhập, công bằng và công bằng xã hội đang thúc đẩy quá trình ra quyết định và ưu tiên xung quanh cách thức

III. Quản trị

Không giống như rủi ro kinh doanh truyền thống, tác động của rủi ro xã hội và môi trường biểu hiện trong một khoảng thời gian dài hơn chu kỳ kinh doanh thông thường. Những rủi ro này ảnh hưởng đến hoạt động ở nhiều lĩnh vực và thường nằm ngoài tầm ảnh hưởng trực tiếp của tổ chức. Do đó, quản lý rủi ro xã hội và môi trường đòi hỏi phải kết nối chúng với mô hình kinh doanh và phát triển các chiến lược thích ứng nhằm giảm thiểu mọi hình thức rủi ro. Thành phần Quản trị của ESG bao gồm cách tổ chức quản lý các thách thức trên, xây dựng và duy trì niềm tin giữa tất cả các bên liên quan và duy trì khả năng tồn tại lâu dài của tổ chức.

STTCác bước dự kiến ​​để Thực hiện  Báo cáo ESG phù hợp
1Chuẩn bị:
* Đánh giá các chính sách, quản trị, quy trình, biện pháp thực hành và tài liệu liên quan hiện có của ESG
* Thực hiện đánh giá khoảng cách giữa các biện pháp thực hành ESG hiện tại của CÔNG TY so với các mục tiêu của tổ chức và SDG của Liên hợp quốc.
* Điểm chuẩn và phân tích ngang hàng
* Xác định những mục tiêu và khoảng cách còn thiếu xót và những lĩnh vực cần liên kết với các tiêu chuẩn GRI.
2Phân tích khoảng cách và phát triển khung:
* Tiến hành phân tích khoảng cách chi tiết để xác định các lĩnh vực cụ thể mà công ty cần cải thiện báo cáo ESG
* Tiến hành các hội thảo để kết hợp các chính sách và mục tiêu phù hợp nhất với CÔNG TY.
* Hỗ trợ công ty thực hiện các khuyến nghị được đưa ra.
* Hỗ trợ công ty hợp nhất dữ liệu và tài liệu ESG thành khuôn khổ thống nhất phù hợp với tầm nhìn của CÔNG TY.
3Thu thập dữ liệu và đánh giá tính trọng yếu:
* Tiến hành đánh giá kỹ lưỡng các hệ thống thu thập dữ liệu hiện có của CÔNG TY
* Đề xuất và triển khai các nâng cấp phù hợp với nhu cầu cụ thể của công ty và đảm bảo hệ thống thu thập dữ liệu được định cấu hình để nắm bắt phạm vi toàn diện các số liệu ESG
* Các công cụ quản lý và theo dõi dữ liệu để duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu được thu thập.
* Tích hợp dữ liệu được thu thập vào khung báo cáo được phát triển ở các giai đoạn trước.
4Sự tham gia của các bên liên quan:
* Tương tác với các bên liên quan bên trong và bên ngoài để thu thập thông tin chi tiết và thông tin nhằm báo cáo ESG toàn diện.
* Cộng tác với các bên liên quan để giải quyết mối quan ngại và mong đợi của họ phù hợp với tiêu chuẩn GRI.
5Báo cáo và tài liệu:
* Soạn thảo các chính sách ESG và xin chứng nhận nếu có ( phần phí audit tính riêng )
* Xây dựng dự thảo báo cáo ESG.
* Cập nhật dự thảo báo cáo ESG dựa trên ý kiến của Ban
* Lãnh đạo và các cấp lãnh đạo của CÔNG TY;
* Cung cấp báo cáo ESG cuối cùng sau khi tổng hợp tất cả các ý kiến
6Trao đổi/truyền đạt:
* Cung cấp lộ trình báo cáo tính bền vững phù hợp với những yêu cầu quốc tế và trong nước đối với phát triền hệ thống ESG;
* Xử lý dữ liệu và báo cáo, trình bày đầy đủ cho Ban Lãnh đạo và các Ủy ban của CÔNG TY;
* Hỗ trợ phát hành tin tức trong năm đầu tiên
7Giám sát và cải tiến liên tục:
* Phân bổ nguồn lực để giám sát liên tục hiệu suất ESG và tuân thủ các tiêu chuẩn GRI.
* Liên tục cải tiến các phương pháp thực hành ESG dựa trên phản hồi và các phương pháp thực hành tốt nhất hiện hành.
* Đảm bảo rằng chiến lược liên kết ESG và GRI vẫn phù hợp với các mục tiêu chiến lược tổng thể của CÔNG TY và điều kiện thị trường đang phát triển.
8* Định hướng phát triển sau khi hoàn thiện ESG
* Phát triển yếu tố tác động cho tương lai (năm tới)
* Quản lý hiệu suất tích hợp
* Tiến hành Hội thảo/Hội thảo dành cho Nhà cung cấp, Khách hàng và các bên liên quan
9* Nguồn tại liệu cần cung cấp để xây dựng ESG:
* Tổng quan về doanh nghiệp
* Chi tiết về dịch vụ/kinh doanh
* Hồ sơ tài chính – 3 năm qua
* Báo cáo bền vững trong quá khứ nếu có
* Báo cáo cụ thể về khí hậu nếu có
* Các chính sách và khung quản trị liên quan đến bền vững
* Chính sách, quy trình, đăng ký quản lý rủi ro, v.v.
* Kiểm kê khí nhà kính
* Các số liệu hiện tại mà CÔNG TY sử dụng để báo cáo ATSKMT

Please contact us if you would like to make the ESG Reporting:

Classifieds Categories

Verified Listing

Message Vendor

    You cannot copy content of this page