Sign In

GREENHOUSE GAS INVENTORY – Carbon Footprint

No/ STT  Description/ Nội dungManday/ Ngày côngFee in VND/ Chi phí VNĐ
Phase 1. CONSULTING FOR GREENHOUSE GAS INVENTORY/ ( By ESG EDUCATION & BUSINESS )  Giai đoạn 1. TƯ VẤN KIỂM KÊ KHÍ THẢI NHÀ KÍNH ( Do ESG EDUCATION & BUSINESS thực hiện ) ISO 14064 – 1  
1.1Document collect  / Tập hợp tài liệu             1-2 tháng
1.2Internal Audit / Đánh giá nội bộ
1.3Data Building / Xây Dựng Quy Trình
 Total Excluding VAT / Tổng chưa gồm thuế VAT 
Phase 1. CONSULTING FOR CARBON FOOTPRINT/ ( By ESG EDUCATION & BUSINESS )  Giai đoạn 1. TƯ VẤN TÍNH TOÁN DẤU CHÂN CO2 CỦA SẢN PHẨM  ( Do ESG EDUCATION & BUSINESS thực hiện ) ISO 14067
1.1Document collect  / Tập hợp tài liệu             1-2 tháng
1.2Internal Audit / Đánh giá nội bộ
1.3Data Building / Xây Dựng Quy Trình
1.4Đối với từ sản phẩm thứ 10 trở lên sẽ được tính cho mỗi sản phẩm tiếp theo là
Phase 2. CERTIFICATION AND CERTICATE FOR ISO 14064 VÀ ISO 14067 ( Giai đoạn 2. ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH THEO ISO 14064 VÀ ISO 14067 – (Hiện nay chỉ có BTNMT mới có chức năng thâm tra và việc này sẽ đến 03/2025 mới có danh sách các đơn vị được phép thẩm tra )
1.1Document review/ Đánh giá xem xét tài liệu2.0     
1.2Initial Audit/ Đánh giá chứng nhận8.0
1.3Report, technical review/ Báo cáo, xem xét hồ sơ kỹ thuật3
  1.4Registration for accreditation body/ Đăng ký lấy thẩm định 
  1.5              Travel fee, surrounding fee/ Chi phí đi lại, các chi phí khác để thực hiện ISO 14064 VÀ ISO 14067 ( chi phí này với yêu cầu thực hiện 2 tiêu chuẩn này cùng lúc )  
Phase 3. SYSTEM MAINTENANCE PERIOD Giai đoạn 2. ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM
  2.1– 1st Periodic audit/ Đánh giá định kỳ lần thứ 1 Report, technical review/ Báo cáo, xem xét hồ sơ kỹ thuật Travel fee, surrounding fee/ Chi phí đi lại, các chi phí khác  2.0

Please contact us if you would like to make the GHG Reporting & Carbon Footprint

  • Email: quyennd@esga.vn
  • M: 0979 204 338

Classifieds Categories

Verified Listing

Message Vendor

    You cannot copy content of this page