Sign In

Blog

Latest News
Video to explain the carbon credits mechanism in the simplest way.

Video to explain the carbon credits mechanism in the simplest way.

More governments than ever have zero goals. By 2022, countries that account for 90% of global greenhouse gas production have set such a target – up from 54% a year earlier. More ambitious climate commitments will require bolder concrete policies to achieve them, and an increasing number of governments are looking to price carbon as a way to dramatically reduce the emissions needed to avoid the most serious consequences of climate change.

Policymakers have sought to make polluters pay per unit of normal emissions through taxes or a market-based system.

Carbon trading unites a wide range of participants from utilities and airlines to registries and commodity traders. Compliant carbon markets typically involve governments, required companies, the financial and commercial communities. Voluntary carbon markets have a more complex value chain involving low-carbon project developers, registries, brokers and corporations looking to meet their sustainability goals.

ESG Education & Business made this video to explain the carbon credits mechanism in the simplest way.

—————-

Nhiều chính phủ hơn bao giờ hết có mục tiêu bằng không. Đến năm 2022, các quốc gia chiếm 90% sản lượng khí nhà kính toàn cầu đã đặt ra mục tiêu như vậy – tăng từ 54% một năm trước đó. Các cam kết khí hậu đầy tham vọng hơn sẽ cần các chính sách cụ thể táo bạo hơn để đạt được chúng và ngày càng có nhiều chính phủ đang tìm cách định giá carbon như một cách để giảm đáng kể lượng khí thải cần thiết để tránh những hậu quả nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu.

Các nhà hoạch định chính sách đã tìm cách bắt những người gây ô nhiễm phải trả tiền cho mỗi đơn vị phát thải thông thường thông qua thuế hoặc hệ thống dựa trên thị trường.

Giao dịch carbon kết hợp nhiều bên tham gia từ các tiện ích và hãng hàng không đến các cơ quan đăng ký và thương nhân hàng hóa. Thị trường carbon tuân thủ thường liên quan đến chính phủ, các công ty bắt buộc phải tham gia, cộng đồng tài chính và thương mại. Các thị trường carbon tự nguyện có một chuỗi giá trị phức tạp hơn liên quan đến các nhà phát triển dự án carbon thấp, cơ quan đăng ký, nhà môi giới và các tập đoàn đang tìm cách đáp ứng các mục tiêu bền vững của họ.

ESG Education & Business thực hiện video này nhằm giải thích đơn giản nhất cơ chế tín chỉ carbon.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page