Sign In

ESMS Consulting

ESMS giúp các Tổ chức Tài chính tránh và quản lý các khoản vay có rủi ro tiềm ẩn về môi trường và xã hội bằng cách tiến hành thẩm định môi trường và xã hội trước khi giải ngân khoản vay và giám sát đầy đủ các dự án trong thời hạn của hiệp định vay.

Các thách thức

 • Dựa trên đánh giá hệ thống quản lý độc lập trước đó, tổ chức đã xây dựng kế hoạch hành động khắc phục. Họ đã thực hiện một số cải tiến và đã chuẩn bị một khuôn khổ ESMS dự thảo.
 • Tuy nhiên, thách thức là làm cho hệ thống đủ mạnh để thể hiện các biện pháp kiểm soát đầy đủ. Ngược lại, điều này sẽ giúp quản lý rủi ro đầu tư của tổ chức tài chính về lĩnh vực môi trường, an toàn và xã hội.

Tư vấn ESMS – Chúng tôi đã thực hiện điều đó như thế nào

 • Chúng tôi bắt đầu với sự hiểu biết về hoạt động, quy trình, thực tiễn quản lý của tổ chức. Bước tiếp theo là xem xét khuôn khổ Hệ thống quản lý xã hội và môi trường hiện tại bao gồm hồ sơ rủi ro E & S.
 • Quá trình xem xét/thẩm định đã được bổ sung bằng việc xây dựng các thủ tục và quy trình cho cả cấp công ty cũng như cấp nhà máy. Các thủ tục được ghi chép đầy đủ này đã được cung cấp cho tất cả nhân viên có trách nhiệm thực hiện. Chúng được thiết kế như một sổ tay hướng dẫn vận hành độc lập để cung cấp tài liệu chính thức về quy trình.
 • Những điều này phù hợp với các mục tiêu quản lý rủi ro tổng thể của tổ chức, với mục đích lớn hơn là hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG).
 • Chúng tôi đã hỗ trợ tổ chức hiểu và thực hiện các quy trình với sự trợ giúp của một số biện pháp can thiệp, bao gồm các chương trình phát triển năng lực.

Những tiêu chuẩn và hướng dẫn nào đã được sử dụng?

 • Nền tảng của ESMS được xây dựng dựa trên Tiêu chuẩn hoạt động của IFC (Tập đoàn tài chính quốc tế) (PS 1-8) và các yêu cầu luật định của Việt Nam. Chúng tôi đã sử dụng một số công cụ và hướng dẫn về ESMS do IFC và các tổ chức tài chính phát triển khác ban hành.
 • Chúng tôi cũng sử dụng kiến ​​thức và chuyên môn của mình về các tiêu chuẩn hệ thống quản lý quốc tế khác nhau như ISO 14001, ISO 45001 và SA 8000.
 • Đối với sự tham gia của các bên liên quan, chúng tôi đã sử dụng AA 1000 SES làm hướng dẫn.

Tư vấn ESMS của chúng tôi đã giúp khách hàng như thế nào?

 • Toàn bộ quá trình xem xét, phát triển và hỗ trợ triển khai đã giúp tổ chức thể hiện cam kết của mình về quản lý môi trường và xã hội với các nhà đầu tư và các bên liên quan khác. 
 • Bộ phận hỗ trợ Tư vấn ESMS của chúng tôi đã giúp họ giải thích các quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro môi trường và xã hội, xác định quy trình ra quyết định, mô tả vai trò, trách nhiệm và nhu cầu năng lực của mọi người để thực hiện việc đó cũng như nêu rõ các yêu cầu về tài liệu và lưu trữ hồ sơ.
 • Nó cũng cung cấp một khuôn khổ để đánh giá rủi ro môi trường và xã hội, tiến hành thẩm định môi trường và xã hội và giám sát hiệu quả hoạt động môi trường và xã hội của họ.

Giải pháp tư vấn ESMS

 • Hệ thống quản lý xã hội và môi trường ESMS đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy các hoạt động bền vững.
 • Trong thời đại nhận thức về môi trường được nâng cao, các doanh nghiệp và tổ chức đang nhận ra tầm quan trọng của việc tích hợp các cân nhắc về môi trường và xã hội vào hoạt động của mình.
 • Chúng tôi hỗ trợ bạn phát triển và triển khai hệ thống quản lý giải quyết các rủi ro và tác động chung về môi trường, sức khỏe và an toàn lao động (OHS), lao động và cộng đồng mà các công ty có thể phải đối mặt.
 • Là một trong những cơ quan hàng đầu trong lĩnh vực ESG và Phát triển bền vững, ESGA được trang bị để thực hiện Tư vấn ESMS, Tư vấn ESG,  Kiểm toán Môi trường được tùy chỉnh cho tổ chức của bạn.

Những gì chúng tôi cung cấp

 1. Dịch vụ tư vấn về Hệ thống quản lý môi trường và xã hội và Khung ESMS

Thiết kế và triển khai các hệ thống/quy trình ESMS theo tiêu chuẩn quốc tế như Tiêu chuẩn hoạt động của IFC, Tiêu chuẩn môi trường và xã hội (ESS) hoặc tương đương.

Giải pháp ESMS của chúng tôi đi kèm

 • Kiểm toán đánh giá lỗ hổng mô tả mức độ trưởng thành ESMS ‘nguyên trạng’ của tổ chức
 • Phát triển hệ thống – bao gồm thiết kế khung ESMS, đánh giá rủi ro, phát triển các chính sách và thủ tục dạng văn bản,
 • Triển khai hệ thống – giúp tổ chức đưa mọi thứ vào thực tế
 • Các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực cho ban quản lý và nhóm thực hiện của bạn
 • Danh sách kiểm tra tự đánh giá tùy chỉnh mà nhóm nội bộ của bạn có thể sử dụng

2. Đào tạo về ESMS

Chúng tôi tiến hành các khóa đào tạo riêng về ESMS và các thành phần của nó (như xã hội, môi trường, sức khỏe & an toàn nghề nghiệp, hệ thống quản lý, kiểm toán nội bộ, v.v.)

Chúng tôi tùy chỉnh các chương trình đào tạo ESMS của mình cho các nhóm mục tiêu khác nhau như:

 • Thành viên hội đồng quản trị và quản lý cấp cao
 • Các thành viên trong nhóm thực hiện
 • Các nhóm kiểm toán nội bộ
 • Nhân viên tổng hợp

3. Đánh giá mức độ trưởng thành ESMS độc lập của một thực thể

 • Quy trình đánh giá mức độ hoàn thiện ESMS của chúng tôi dựa trên bộ công cụ IFC và việc đánh giá được tùy chỉnh cho ngành và bối cảnh tổ chức của bạn.
 • Mức độ trưởng thành được đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 5.
 • Chúng cũng thiết lập cơ sở cho các cơ hội cải tiến.

4. ESMS cho dự án

Phát triển khung ESMS của dự án sẽ cung cấp một quy trình có hệ thống để đánh giá các dự án về tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội. Nó phải đảm bảo rằng các tác động tiêu cực được tránh hoặc giảm thiểu đến mức có thể đồng thời phát huy các tác động tích cực.

Nó có thể bao gồm:

 • Xây dựng các tiêu chí và phương pháp sàng lọc và đánh giá cho các dự án cho phép phân loại rủi ro môi trường/xã hội và xác định các công cụ bảo vệ thích hợp.
 • Xây dựng các thủ tục quản lý và giám sát các rủi ro môi trường và các vấn đề xã hội của dự án.

Dịch vụ giúp khách hàng của chúng tôi phát triển Hệ thống quản lý môi trường và xã hội với một bộ chính sách, thủ tục, công cụ và năng lực nội bộ để xác định và quản lý mức độ rủi ro môi trường và xã hội của nhà đầu tư.

Xin vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn cần tư vấn về ESMS :

Classifieds Categories

Verified Listing

Message Vendor

  You cannot copy content of this page